محاسبه گر میزان مواد شیمیایی استخر


برای محاسبه دقیق لطفا تمامی موارد را با دقت انتخاب و وارد نمایید
میزان ایده آل مواد شیمایی
میزان فعلی مواد شیمایی

تنظیم کلر

پرکلرین

لیتیم هیپوکلریت


خنثی کننده

تیوسولفات سدیم


تنظیم PH

سدیم کربنات

هیدروکلریک اسید


تنظیم قلیایی

سدیم بی کربنات

هیدروکلریک اسید


تنظیم سختی کلسیم

سدیم بی کربنات