محاسبه گر تجهیزات مناسب استخر


برای محاسبه دقیق لطفا تمامی موارد را با دقت انتخاب و وارد نمایید
شکل استخر
ابعاد استخر
تصفیه استخر
گرمکن استخر

حجم

لیتر

مساحت سطح

متر مربع


نرخ جریان

لیتر
در دقیقه

فیلتر شنی

متر مکعب
در ساعت


گرمکن آب

کیلو وات